Zakonske regulative

ZAKONSKA REGULATIVA I PRINCIPI PROVOĐENJA MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Zakonska regulativa:

Važno je naglasiti da je, osim stvarne potrebe za provođenjem navedenih mjera, provođenje istih ujedno i zakonska obveza regulirana Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti /NN RH br. 79/07/. Obveza provođenja mjera sanitarne zaštite regulirana je čl. 9. i čl. 10. st. 1. i 2. točka 6.
Pravne i fizičke osobe sukladno čl. 11. st. 1. citiranog Zakona dužne su osigurati, odnosno omogućiti provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao opće mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, odnosno kako bi se unaprijed spriječila bilo kakva mogućnost pojave i širenja zaraznih bolesti koje uzrokuju patogeni mikroorganizmi, insekti i štetni glodavci. Sprečavanje nastajanje velikh ekonomskih šteta također je valjan razlog za provođenje pravovremenih i kvalitetnih DDD mjera.
DDD mjere provode se na način određen Pravilnikom o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije /NN RH br. 35/07/

PRINCIPI I POSTUPCI PROVOĐENJA DDD MJERA:

Provođenje DDD mjera prvenstveno treba planirati dugoročno kao suradnju partnera sa zajedničkim ciljem suzbijanja štetnika.
Da bi se postigli željeni rezultati primatelj usluga dužan je po preporuci izvoditelja poduzeti odgovarajuće radnje / građevinsko – tehničke i higijenske/ koje imaju za cilj uklanjanje uvjeta za opstanak i razmnožavanje štetnika.
Uspostavom dugoročne suradnje sukladno odredbama čl. 3. Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije /N.N. br. 35/2007 /, izrađuje se kompletna dokumentacija i Plan provedbe obvezatnih DDD mjera

IZRADA PLANA PROVEDBE DDD MJERA:

1. Prethodni postupci:

Pregled površina i prostora radi utvrđivanja stanja u odnosu na prisustvo štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca.
Utvrđivanje stupnja infestacije.
Određivanje vrste štetnika i određivanje mjera saniranja.
Utvrđivanje „kritičnih točaka“, odnosno ekoloških niša i hranilišta.

2. Izrada dokumentacije:

Napisati preporuke za edukaciju odgovornih osoba u objektima / napisati i podijeliti upute i instruktivne letke.
Napisati preporuke za sanacijske mjere na „kritičnim točkama“
Napisati preporuke i prijedloge za provedbu i vrste obvezatnih DDD mjera.

3. Izrada plana provedbe obvezatnih DDD mjera koji mora sadržavati:

Popis prihvatljivih biocidnih pripravaka s kojima će se obraditi površina, prostor ili objekt.
Detaljno razrađen prostorni raspored rada i rokovi obavljanja mjera.
Način obrade površina, prostora ili objekta primjenom jedne ili više metoda/mjera.
Tlocrtni prikaz s ucrtanim izloženim deratizacijskim instalacijama.
Mjere opreza radi zaštite osoba, objekta i okoliša.
Prijedlog dodatnih mjera /dopunska obrada ili promjena mjera/.

4. Ocjena provedbe DDD mjera:

Izvidi i sustavno praćenje /monitoring i anketa/ stanja.
Izrada prijedloga za neškodljivo i trajno otklanjanje šteta u objektima korisnika obvezatnih DDD mjera /ažuriranje planova provedbe/.

pošalji upit